Pedagogisch beleids- en werkplan

In ons pedagogisch beleids- en werkplan kunt u lezen hoe wij denken over de opvoeding van uw kind en hoe wij te werk gaan. Daarnaast bieden deze plannen houvast voor de pedagogisch medewerkers en wordt onze organisatie nog transparanter. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen in ons kindercentrum. De praktische uitvoering van het beleidsplan wordt beschreven in het pedagogisch werkplan. In het werkplan staat bijvoorbeeld hoe wij omgaan met ‘Pesten’, welke ‘Huisregels’ geven wij mee aan de kinderen.

GGD 

Als ouder wil natuurlijk weten hoe de GGD onze naschoolse opvang heeft beoordeeld. Bekijk direct het meest recente GGD-rapport.  

Veiligheidsbeleid

Keukenregels en naar buiten gaan

Het is belangrijk dat kinderen naar de groei van zelfstandigheid weten wat er wel mag op de BSO en waar de grenzen liggen. De regels bij het gebruik van de keuken en het buitenspelen wordt aan de kinderen dagelijks uitgelegd om de veiligheid te garanderen.

Risico inventarisatie veiligheid

Jaarlijks wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevaren binnen en buiten de opvang door de pedagogisch medewerker en directie. Hierop aansluitend wordt er een Plan van Aanpak opgesteld om deze gevaren te mijden of verkleinen. De risico inventarisatie en het Plan van Aanpak kunt u inzien op de BSO groep.

Meldcode

Onze buitenschoolse opvang hanteert een ’meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode beschrijft in de volgende situaties signalen van:

  1. Huiselijk geweld of kindermishandeling

  2. Kindermishandeling door een beroepskracht

  3. Seksueel-grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

De directie-staf en pedagogisch medewerkers in het gebouw zijn getraind in het herkennen van signalen en daar direct volgens de meldcode op te reageren.

Gezondheidsbeleid

Ziektesymptomen

Twijfelt u of uw kind naar de BSO gebracht kan worden? Als u voor 08:00 uur in de ochtend opbelt kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker of dit verstandig is. Als uw kind komt dan is het raadzaam om de symptomen van uw kind uitgebreid te beschrijven zodat de pedagogisch medewerker hier extra alert op is. Het is altijd aan te raden om uw mobiel aan te houden in het geval wij met u moeten overleggen. 

Besmettelijke ziekte

Het is natuurlijk nooit fijn dat uw kind een overdraagbare ziekte heeft. Het is echter van belang dat wij hier voorzichtig mee om gaan zodat de rest van de BSO kinderen de besmettelijke ziekte niet oplopen of verder verspreid. In hele uitzonderlijke gevallen zullen wij u vragen om uw kind thuis te houden. De pedagogisch medewerker zal dit altijd onderbouwen met advies vanuit de GGD.

Wij hanteren de richtlijnen van het document: 'Gezondheidsrisico's in een basisschool-BSO september 2014'. Dit document is opgesteld door het landelijk centrum hygiëne en veiligheid (LCHV) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Medicijn gebruik

Het toedienen van willekeurige medicijn is niet toegestaan op de BSO. Het is wel toegestaan om door een arts voorgeschreven medicijn toe te dienen. De pedagogisch medewerker dient het medicijn toe op het moment dat het medicijnformulier correct is ingevuld.  

Klachten

Bij ons kunt u altijd persoonlijk terecht als u niet tevreden bent over iets. Als familie praten wij graag alle onenigheden samen uit. Mochten wij hiertoe niet in staat zijn kunt u zich beroepen op ons intern krachtenreglement. Ook biedt de Geschillencommissie Kinderopvang externe hulp bij de afhandeling van uw klacht.

Van de geschillencommissie hebben wij op 20 mei 2019 bericht ontvangen dat er over het jaar 2018 geen geschillen zijn ingediend. Wij zullen dus om die reden, conform ons intern klachtenreglement, geen jaarverslag publiceren